top of page
Általános Szerződési Feltételek

- a Paller Eszter Interior Design 'TErvezed Workshop' szolgáltatás igénybevétele tárgyában -

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

I.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a paller eszter interior design workshop - Tervezed Wokshop- szolgáltatás (a továbbiakban: Workshop) igénybevételével kapcsolatos rendelkezéseket.

 

A Paller Eszter egyéni vállalkozó (székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 105. II./1., egyéni vállalkozói regisztrációs szám: 56043648, nyilvántartó hatóság neve: Belügyminisztérium, adószám: 57414942-1-41 postai cím 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 105. II./1., telefonszám: +36 70 204 4333 elektronikus levelezési cím: hello@eszterpaller.com, a továbbiakban: Szolgáltató), a www.eszterpaller.com weboldal (a továbbiakban: Weboldal) tulajdonosa és üzemeltetője. A Weboldalon a Szolgáltató, mint belsőépítész a TErvezed Wokshop keretében meghatározott témák, így többek között konyhatervezés, fürdőszoba tervezés, tárolás a lakásban, világítás tervezés, térszervezés-térrendezés, stílus és színválasztás témakörökben nyújt tanácsadást és tart workshopot a Megrendelő részére.  Az egyes workshop témakörök részeletes leírása  TErvezed Workshopok Paller Eszterrel. Avagy DIY belsőépítészeti tervezés profi segítséggel (eszterpaller.com) linken érhetőek el.

 

A Workshop használatára és igénybevételére vonatkozó rendelkezéseket a jelen ÁSZF tartalmazza. 

 

I.2. A Megrendelő személyes adatainak adatkezelője a Szolgáltató. Megrendelő kizárólag fogyasztónak minősülő természetes személy lehet. A szolgáltatás igénybevételére jogi személy megrendelő jelen ÁSZF alapján nem jogosult.

 

I.3. A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejövő szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései kötelezőek, annak minden rendelkezése a szerződéses viszonyban lényeges kérdésnek minősül. A Megrendelő nem érvényesíthet kártérítést a Szolgáltatóval szemben, abból adódóan, hogy a Szolgáltató vonatkozó ÁSZF módosításáról – saját mulasztása miatt – nem, vagy késve szerzett tudomást, az ÁSZF hatályos rendelkezéseit nem tanulmányozta át a Weboldalon. A jelen ÁSZF az ÁSZF szerint megjelölt érvényességi dátummal megjelölt naptól hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 8 (nyolc) nappal a Weboldalon közzéteszi.

I.4. Jelen ÁSZF célja a Weboldal és e körben különösen a Tervezed Wokshop Megrendelő által történő igénybevételének, használatának szabályozása. A jelen ÁSZF szerint kerültek rögzítésre a Megrendelő által a Workshop igénybevételére vonatkozó rendelkezések.

 

 

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

II.1. A Weboldal használatával történő szolgáltatás igénybevételére megkötött elektronikus szerződésre a 2013. évi V. Törvény (Ptk.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)  rendelkezései alkalmazandók. A szerződés nyelve a magyar. A szerződés papír alapon nem kerül rögzítésre és iktatásra, a szerződés tartalma a Megrendelőnek küldött elektronikus visszaigazoló levelekből nyomon követhető. Megrendelő az ÁSZF és Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit köteles elfogadni a rendelés megadásához, teljesítéséhez. A rendelést követően Megrendelő elektronikus úton visszaigazolást kap.

II.2. A Weboldal URL címét megnyitó (a weboldalra látogató) felhasználók a Weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére.

II.3. A Weboldal használata nem jelent kockázatot, azonban a Szolgáltató javasolja, hogy Megrendelő használjon vírusirtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi, hogy a Megrendelő ismeri az Internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja. A Megrendelő számítógépén található adatok védelme a Megrendelő feladata.

II.4. A Weboldalra mutató linket bárki elhelyezhet saját honlapjának felületén a Szolgáltató külön hozzájárulása nélkül. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a Weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg (beágyazás).

 

II.5. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

II.6. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex a Weboldal tekintetében nem áll rendelkezésre.

 

II.7. A Weboldalon mind a vásárlás, mind az ügyintézés és a panaszkezelés nyelve magyar.

 

 

III. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA, A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

 

III.1.  A Weboldalon keresztül Szolgáltató, mint belsőépítész a Tervezed Wokshop keretében meghatározott témák, így többek között konyhatervezés, fürdőszoba tervezés, tárolás a lakásban, világítás tervezés, térszervezés-térrendezés, stílus és színválasztás témakörökben nyújt tanácsadást és tart workshopot a Megrendelő részére.  Az egyes workshop témakörök részeletes leírása  TErvezed Workshopok Paller Eszterrel. Avagy DIY belsőépítészeti tervezés profi segítséggel (eszterpaller.com) linken érhetőek el.

 

III.2. A Workshop személyes jelenlétet igényel, és maximum 6 fős csoportban valósul meg szombati napokon, a Bimbó úti B4LKON Coworking Irodában. A Workshop 09:00 órától 12:00 óráig három óra időtartamban előadással kezdődik, e körben gyakorlati példák szemléltetésére és valós anyagok bemutatására kerül sor. A résztvevők nyomtatott segédletet kapnak a Workshop során. A Workshop 13.00 órától 17:00 óráig tervezési tevékenységgel folytatódik. A helyszínen rendelkezésre áll skiccpausz, papír, ceruza és léptékvonalzó a közös tervezés megvalósítása érdekében. A Workshop után egy hónap áll a résztvevők rendelkezésére, hogy személyes konzultáció iránti igényület jelezzék a Szolgáltató felé. A konzultációra a B4LKON Coworking Irodában, vagy online kerül sor a Szolgálató visszajelzése alapján hatvan perces időtartamban. A személyes konzultáció díját a Megrendelő által a Workshop igénybevétele tekintetében megfizetett díj tartalmazza.

 

III.3. A Weboldal használatával Megrendelő közvetlen szerződéses kapcsolatba lép a szolgáltatást kínáló Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szolgáltatások igénybevétele/megvásárlása tekintetében fizetési portált biztosít a Wix Stripe alkalmazás igénybevételével.

III.4. Amennyiben Megrendelő a Weboldal használatával a vonatkozó workshop kategórián keresztül, elektronikus úton megrendelést ad le, amely egyben a Megrendelő részvételi szándékát jelenti, a Szolgáltató a megrendelés beérkezésétől számított legkésőbb 12 órán belül visszaigazolást küld a Megrendelő részére a megrendelése tudomásul vételéről és annak feldolgozásáról. A Megrendelő szintén e-mailben értesül az elektronikus számla megküldéséről is. Megrendelő az elektronikus számla alkalmazását, annak befogadását kifejezetten elfogadja, ahhoz hozzájárul.

 

III.5. A megrendelési folyamat az adott Workshop kiválasztásával, a „Jegyek Vásárlása” gombra történő kattintással kezdődik. Megrendelőnek lehetősége van egyszerre több Workshopon való részvételre is leadni jelentkezését.

 

III.6. A megrendelést regisztrált és nem regisztrált Megrendelők is kezdeményezhetik. A regisztrációval, vagy a megrendelés elküldésével a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy adatait az adatkezelési nyilatkozat szerint kezelésre, illetve átadásra kerüljenek, továbbá elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit a szerződéses jogviszony tekintetében. Amennyiben Megrendelő a korábbiakban már regisztrált a webshopban, e-mail cím és jelszó alkalmazásával is beléphet és így folytathatja a vásárlást. A Megrendelőnek a belépési felületen lehetősége van elfelejtett jelszavát megváltoztatni.

 

III.7. A regisztráció során az alábbi személyes adatok megadása szükséges: név, e-mail cím, számlázási és szállítási cím, telefonszám, jelszó. Regisztrációhoz és megrendeléshez az ÁSZF megtekintése és elfogadása szükséges. A regisztráció során lehetősége nyílik a Megrendelőnek feliratkozni a Szolgáltató által kezelt hírlevélre is. A feliratkozás önkéntes.

 

III.8. Előfordulhat, hogy a megrendeléssel/jelentkezéssel érintett Workshop az előírt legkevesebb létszám (hat fő) teljesülése hiányában nem kerül megtartásra, ez esetben a Megrendelő értesítést kap a Szolgáltatótól a Workshop megtartásának elmaradásáról és egyben lehetőséget is a következő időpontra történő feljelentkezésre. Az új időpontra történő megrendelői jelentkezés esetén a Megrendelő által Szolgáltató részére a korábban kifizetett díj beszámításra kerül, illetve Megrendelő választása esetén a díj további Workshop igénybe vételének hiányában Megrendelő részére a megrendelői visszajelzéstől számított 14 napon belül átutalásra/visszatérítésre kerül. 

 

IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

IV.1. A megrendelés időpontjában hatályos részvételi díjak a Weboldalon feltüntetésre kerülnek. Megrendelő a megrendelés során ezen ellenérték figyelemben vételével és ezen ellenérték Szolgáltató részére történő megfizetésének kötelezettségével adja le részvételi jelentkezését, megrendelését. Az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. A fizetési tranzakció Wix Stripe fizetési oldalán keresztül történik.

 

IV.2. A megrendelés befejezésekor a Megrendelő a „Tovább” gombra kattintva a megrendelés valamennyi adatát összesítő képernyőn láthatja. A Megrendelő ezt követően az összes lényeges adat ismeretében fizetési kötelezettséggel járó megrendelést adhat le (szerződést köthet). A megrendelési folyamat bármely fázisában lehetősége van a Megrendelőnek, hogy az egyes menüpontokra visszalépjen, vagy megrendelését megszakítsa. 

 

IV.3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatkezelő által a felhasználói adatbázisában tárolt vevői személyes adatok online fizetés esetén átadásra kerülnek a Wix Stripe mint adatfeldolgozó részére. (Az adatkezelő által továbbított vevői adatok köre az alábbi: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím megrendelet szolgáltatás és annak költsége) Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység részletes leírása a Weboldal adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.eszterpaller.com/adatkezelesi-tajekoztato. A webáruház bankkártya adatokat nem rögzít és nem tárol. A bankkártya adatokat az online fizetési szolgáltató oldalán lehet megadni.

 

IV.4. A jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használata tekintetében Megrendelő részéről egyéb díjfizetési kötelezettség nem áll fenn.

 

V. ELÁLLÁS

 

V.1. A megkötött szerződéstől lehetősége van a Megrendelőnek indoklás nélkül elállni a szerződést a megkötés napjára visszamenő hatállyal megszüntetheti.

 

V.2. Megrendelő az elállási jogát a jelen ÁSZF szerinti megrendelés alapján a szerződés létrejöttétől - e körben szerződés létrejöttének minősül, amennyiben Megrendelő a megrendelést jelen ÁSZF szerinti módon és feltételekkel Szolgálató részére igazolhatóan leadta és azt Szolgáltató visszaigazolta- számított 14 naptári napon belül, indoklás nélkül gyakorolhatja. Az elállás abban az esetben jogszerű, amennyiben a Megrendelő a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi a jelen ÁSZF szerint megjelölt elérhetőségekre az elállási nyilatkozatát. Az elállási nyilatkozat mintát az 1. sz. melléklet tartalmazza, a minta használata nem kötelező, azonban a nyilatkozatnak egyértelműnek kell lennie. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásnyújtás megvalósulását követően elállásra nincs lehetőség.

V.3. A Megrendelő az elállási nyilatkozatot elektronikus levélben is jelezheti az hello@.eszterpaller.com címen. Elállási nyilatkozatát elküldheti a 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 105. II./1.postacímére is az alábbi címzéssel: Paller Eszter 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 105. II./1 ).

 

V.4. Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, úgy legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül kerül visszatérítésre a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatás. A visszatérítés során átutalással kerül alkalmazásra, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítés a termék átvételéig visszatartásra kerül.

 

V.5. Amennyiben Megrendelő kifejezetten kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, úgy megrendelői felmondása esetén Megrendelő köteles megtéríteni Szolgáltató részére a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatéríti Szolgáltató a Megrendelő által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

V.6. A Workshop időpontja előtt tíz nappal történő megrendelői lemondás esetén a Megrendelő által a Szolgáltató részére megfizetett díj teljes egészében visszajár a Megrendelő részére. A Workshop időpontja előtt tíz-öt nappal történő megrendelői lemondás esetén a Megrendelő által a Szolgáltató részére megfizetett díj 50%-a visszajár a Megrendelő részére

 

VI. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

 

VI.1. A kellékszavatosság és jótállás tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak (Ptk. 6:157§-Ptk. 6:167 § Ptk. 6:171 §-Ptk. 6:173§). A kellékszavatossági és jótállási igények érvényesítése tekintetében a jelen ÁSZF 2. sz. melléklete szerinti minta tájékoztatók azirányadók.

 

VI. Megrendelő tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF alapján szolgáltatás nyújtására kerül sor, így termékszavatosság és kellékszavatosság iránti igények jelen ÁSZF szerinti jogviszony alapján nem merülhetnek fel.

 

 

VII. REKLAMÁCIÓ ÉS PANASZKEZELÉS

 

VII.1. A szolgáltatás minőségével kapcsolatos, vagy egyéb reklamációt Megrendelő az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

e mail: hello@eszterpaller.com   postai cím: Paller Eszter, 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 105. II./1

VII.2. A reklamáció kivizsgálására a bejelentést követő 10 munkanapon belül kerül sor. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény érvényesítése kizárt.

 

VII.3. A Megrendelő által  bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről a Szolgáltató jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzítésre került a Megrendelő neve, címe, valamint nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül az eladott dolog megnevezése, vételára, teljesítésének időpontja, a hiba/panasz leírása, hiba bejelentésének időpontja, a szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog, szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módja vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indoka. A jegyzőkönyvet Szolgáltató három évig köteles megőrizni.

  

VII.4. Megrendelő a panaszát megteheti továbbá a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal területi felügyelőségein is, amelyeknek elérhetősége: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

 

VII.5. Megrendelő továbbá igényérvényesítés körében a fogyasztó lakóhelye és tartózkodási helye szerinti Békéltető Testülethez is fordulhat, az alábbi elérhetőségen: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek. A Békéltető Testület eljárása nem érinti az igények bírósági úton való érvényesítését. A Békéltető Testületek listáját a jelen ÁSZF 3. sz. melléklete tartalmazza.

Az illetékes Békéltető Testület adatai: 

 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím : bekeltet.bkik.hu

Hivatali kapu KRID azonosító:469532362, rövid név:BBT

Elektronikus ügyintézés: e-papír  Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel (BBT) és a KRID adatokat is beillesztettem.

VII.6. Megrendelő a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat, igényérvényesítése érdekében peres eljárást kezdeményezhet.

VIII. AZ ÁSZF HATÁLYA

 

VIII.1. A jelen ÁSZF 2023. december 4-én lép hatályba. 

 

 

 

IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

IX.1 Megrendelő ismeri az internet lehetőségeit és korlátait, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az esetleges hibákra, és vállalja az internet használat veszélyeit és korlátait. A webshopot nem terheli felelősség az interneten küldött, vagy fogadott adat elvesztése, az internetes hálózatban bekövetkező működési hiba miatt, ami gátolhatja vagy akadályozhatja a zavartalan működést.

A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről; A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. A teljes adattartalomról rendszeresen mentés készül, így esetleges probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatok adatbázisban kerülnek tárolásra. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatás kerül felhasználásra.

 

IX.2. A webshopon feltüntetett árak az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák.

 

IX.3. A jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás Magyarország területére terjed ki, e körben szükséges a Megrendelő esetében magyar lakcím, vagy magyar tartózkodási hely rendelkezésre állása.

 

IX.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a SARS-CoV-2 vírus terjedését, az azzal összefüggésben kialakuló COVID-19 világjárványt (a továbbiakban: Pandémia), valamint az ezekre tekintettel meghozott bármely és valamennyi állami, társadalmi, gazdasági vagy hatósági intézkedést (a továbbiakban: Pandémia-intézkedés) a Társaság ellenőrzési körén kívül eső, külső és elháríthatatlan oknak minősül. Felek rögzítik, hogy a Pandémia, illetőleg az arra tekintettel, avagy azzal összefüggésben meghozott Pandémia-intézkedések befolyásolhatják a jelen ÁSZF teljesítését. Felek megállapodnak, hogy a Pandémia vonatkozásában megfogalmazott rendelkezéseket akkor is alkalmazni rendelik, ha a Pandémia a WHO besorolásában már nem minősül világjárványnak, de a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatosan - így különösen, de nem kizárólagosan a teljesítési helyen - egyes Pandémia-intézkedések hatályukban fennállnak, avagy fennmaradnak.

 

Felek kifejezetten rögzítik és Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Pandémia terjedésével, avagy a Pandémia-intézkedésekkel összefüggésben a jelen Szerződés teljesítése, avagy bármely szolgáltatás nyújtása meghiúsulhat és lehetetlenné válhat (a továbbiakban úgyis, mint: Pandémia miatti lehetetlenülés). Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Pandémia miatti lehetetlenülés esetén Társaság haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt a kialakult helyzetről és a szolgáltatások Pandémia miatti lehetetlenüléssel összefüggő teljesítésének akadályairól. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Pandémia miatti lehetetlenülés esetén az ÁSZF megszűnik.

 

Felek rögzítik, hogy a Pandémia okozta járványhelyzet következtében elrendelt kormányzati vagy hatósági intézkedések következtében a Szolgáltató teljesítése vonatkozásában Megrendelő igénnyel/követeléssel nem léphet fel. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az érintett összeg visszafizetése körében sem járulékokat, sem kamatokat, sem díjakat, sem költségeket nem érvényesítenek semmilyen jogcímen egymással szemben. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Megrendelő Pandémia miatti lehetetlenülés esetén, illetőleg a jelen Szerződés Pandémia miatti lehetetlenülés következtében való megszűnése esetén Szolgáltatóval szemben a jelen ÁSZF szerinti szerződés alapján a Szolgáltató részére igazoltan átutalt összeg visszafizetésén túl semmilyen jogcímen semmilyen igényt nem érvényesít. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és kijelenti, hogy a Pandémia és a Pandémia-intézkedések olyan kockázatokat hordoznak, amelyek a Felek ráhatásán és ellenőrzésén kívül esnek. Megrendelő e kockázatok ismeretében kötik meg a Szerződést annak tudatában, hogy a jelen szerződés teljesítése és teljesíthetősége a Pandémia és a Pandémia-intézkedések függvényében meghiúsulhat és lehetetlenülhet

 

 

IX.5. TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név: MediaCenter Hungary Kft. Székhely: 6000 Kecskemét, Erkel Ferenc utca 5. 

Elérhetőség: +36 21 201 0505,  Weboldal: www.mediacenter.hu, e mail: mediacenter@mediacenter.hu

  

IX.6. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy gyakorlatukat alávetik a jelen ÁSZF-nek, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv. és a az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (továbbiakban: „Általános adatvédelmi rendelet”) rendelkezéseinek. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandók.

 

Budapest, 2023. december 4.

 

 

1. SZ. MELLÉKLET A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET SZERINTI ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA ÉS TÁJÉKOZTATÓ

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:

 

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja :

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

Kelt

 

2. MELLÉKELT A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET SZERINTI A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ MINTATÁJÉKOZTATÓ

 

1. *  Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltató, vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató jótállásra köteles.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

3. MELLÉKLET

A fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye alapján az alábbi Békéltető Testületekhez fordulhat a

fogyasztói jogvita rendezése érdekében:

1.

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu, kerelem@baranyabekeltetes.hu

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

2.

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

3.

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976
Fax száma: (66) 324-976
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu;

4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, (46) 501-870
Fax száma: (46) 501-099
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

5.

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap cím: www.bekeltet.hu

6.

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

7.

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

8.

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202, (96) 520-217
Fax száma: (96) 520-218
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu

9.

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710, (52) 500-745
Fax száma: (52) 500-720
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
Honlap cím: www.hbmbekeltetes.hu

10.

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1. Kapucsengő: 6
Postacíme: 300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

11.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-621
E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Honlap cím: www.jaszbekeltetes.hu

12.

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010/36-os mellék
Fax száma: (34) 316-259
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

13.

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A fsz. 4.
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
E-mail cím: nkik@nkik.hu

14.

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1) 269-0703
Fax száma: (1) 269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

15.

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
E-mail cím: skik@skik.hu

16.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

17.

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

18.

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszáma: (94) 312-356, (92) 506-645
Fax száma: (94) 316-936
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

19.

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: (88) 814-121, (88) 814-111 (VKIK)
Fax száma: (88) 412-150 (VKIK fax száma)
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu

20.

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap cím: www.bekelteteszala.hu

bottom of page